Polityka prywatności

Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych gromadzonych przez spółkę Autorola

Kiedy użytkownik korzysta z usług spółki Autorola, spółka wykorzystuje jego dane osobowe. Niniejsze informacje o ochronie prywatności mają na celu poinformowanie użytkownika, „osoby, której dane dotyczą”, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Ochrona danych osobowych jest ważną kwestią i zachęcamy do zapoznania się z niniejszymi informacjami o ochronie prywatności.
W przypadku problemów z przeczytaniem niniejszych informacji o ochronie prywatności lub potrzeby uzyskania pomocy w jej zrozumieniu prosimy o kontakt pod numerem +48 22 300 81 81— dołożymy wszelkich starań, aby udzielić odpowiedniego wsparcia. Nasza witryna używa także plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie znajdują się w polityce dotyczącej plików cookie poniżej.

Spółką gromadzącą dane, zwaną administratorem danych, jest:


Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Dania
Tel.: +45 70 20 16 61
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Głównym podmiotem do kontaktu oraz spółką przetwarzającą dane użytkownika, zwaną podmiotem przetwarzającym dane, jest:

Autorola Sp. z o.o.
Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
Tel: +48 22 300 81 81
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku skargi dotyczącej przetwarzania danych użytkownika, której nie będziemy w stanie rozstrzygnąć, użytkownik może skontaktować się z właściwym organem ochrony danych osobowych:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel: +48 22 53 10 440
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: https://www.giodo.gov.pl/


W przypadku skargi dotyczącej przetwarzania danych użytkownika, której nie będziemy w stanie rozstrzygnąć, użytkownik może skontaktować się z właściwym organem ochrony danych osobowych: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en#h2-11
Dane osobowe użytkownika są chronione przez prawo na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Osoby rejestrujące się w usługach spółki Autorola

Rejestrując się jako użytkownik produktu INDICATA spółki Autorola, użytkownik zawiera umowę, zgodnie z którą Autorola wymaga podania danych kontaktowych. Dane użytkownika będą wykorzystywane do świadczenia usług Autorola i do weryfikacji tożsamości użytkownika.
Autorola będzie wykorzystywać dane kontaktowe użytkownika w celu zalecania działań i przekazywania wiadomości e-mail dotyczących konta oraz biuletynów, które użytkownik zdecyduje się otrzymywać.
Jeżeli nie pojawi się roszczenie prawne, zamiarem spółki Autorola jest usunięcie lub zanonimizowanie danych otrzymanych od użytkownika w ciągu 2 lat po zamknięciu jego konta. Prosimy o dopuszczenie marginesu czasowego, ponieważ nie sprawdzamy codziennie, które dane wymagają usunięcia.
W niektórych przypadkach udostępniamy dane osobowe użytkownika, zebrane podczas rejestracji w usłudze INDICATA, stronom trzecim w celu zrealizowania uzgodnionej usługi. Przypadki te obejmują między innymi zakup usług, niepłacenie zasadnych faktur wystawionych przez spółkę Autorola, wystawianie faktur, zwroty środków, żądania władz w związku z dochodzeniami w sprawie przestępstwa i inne. Kategorie odbiorców są następujące:

 • Audytorzy finansowi
 • Nasz bank
 • Nasza firma inkasująca należności
 • Nasza firma windykacyjna
 • Władze
 • Nasi partnerzy świadczący usługi hostingowe i internetowe w związku z naszymi witrynami

 

Osoby przeglądające nasze witryny internetowe

Gromadzone są informacje na temat odwiedzanych przez użytkownika stron, wycenianych pojazdów, kampanii, które skłoniły do odwiedzenia naszych witryn itp. Są one wykorzystywane w celach marketingowych oraz do optymalizacji obsługi użytkownika i płynności pracy w celu poprawy sprzedaży.
Informacje umożliwiające identyfikację będą przechowywane nie dłużej niż dwa lata. Dane anonimowe mogą być przechowywane dłużej. Jednym z naszych prawnych interesów jest optymalizacja sprzedaży, co stanowi naszym zdaniem prawnie uzasadniony powód do gromadzenia i przetwarzania informacji w związku z przeglądaniem naszych witryn internetowych przez użytkownika. Korzystamy z usług osób trzecich w celu tworzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania z naszych witryn internetowych. Nasza witryna używa także plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie znajdują się w [polityce dotyczącej plików cookie].

Osoby korzystające z usługi Autorola Service Desk lub w inny sposób zwracające się o pomoc

Zawsze chętnie służymy pomocą w przypadku jakichkolwiek problemów z korzystaniem z naszych usług. Mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby pomagać naszym klientom w korzystaniu z naszych usług. Korzystamy z systemów firm trzecich do monitorowania wniosków o pomoc, a dane osobowe podawane w celu jej zapewnienia mogą być przechowywane u partnera zewnętrznego.
W przypadkach wniosków o pomoc w którymś z podsystemów, może zaistnieć konieczność udostępnienia podanych przez użytkownika danych osobowych w celu uzyskania wsparcia od naszych partnerów. Dane osobowe podane przez użytkownika w celu uzyskania pomocy zostaną usunięte albo zanonimizowane w ciągu 2 lat od jej udzielenia.

Osoby odmawiające zapłaty

Autorola ma uzasadniony interes prawny w tym, aby klienci płacili należne kwoty. Autorola będzie podejmować próby odzyskania zaległych płatności. Jeżeli spółka Autorola i klient nie będą w stanie dojść do porozumienia w kwestii płatności, Autorola skorzysta z usług podmiotu zewnętrznego w celu odzyskania pieniędzy i wówczas przekaże odpowiednie dane osobowe firmie windykacyjnej.

Prawa użytkownika

Zgodnie z przepisami użytkownik posiada następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych wykorzystywanych przez spółkę Autorola:

Prawo
Co oznacza
Wyjątki

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Autorola usunie lub zanonimizuje dane osobowe użytkownika na żądanie. Usunięcie danych osobowych nastąpi jak najszybciej, w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania.

Spółka Autorola jest zobowiązana do usunięcia danych użytkownika tylko wtedy, kiedy nie jest zobowiązana przez przepisy prawa do zachowania tych danych albo jeżeli ma miejsce którakolwiek z poniższych okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone albo przetworzone;

   

 2. użytkownik wycofuje swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;

 3. użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego;

 4. dane osobowe użytkownika zostały przetworzone niezgodnie z prawem;

 5. dane osobowe użytkownika muszą zostać usunięte, aby zachować zgodność z obowiązkiem prawnym, któremu podlega spółka Autorola;

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Spółka Autorola przestanie przetwarzać dane osobowe użytkownika na jego żądanie.

Spółka Autorola jest zobowiązana do zaprzestania przetwarzania danych tylko w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

 • dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez użytkownika – na okres umożliwiający spółce Autorola sprawdzenie poprawności tych danych osobowych;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu

  danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania;

 • Autorola nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez osobę, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

 • użytkownik poinformował spółkę Autorola o naruszeniu jego interesów, praw i wolności – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie spółki Autorola są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu użytkownika.

Prawo do sprostowania

Jeśli użytkownik stwierdzi, że posiadane przez nas dane osobowe, które go dotyczą, są nieprawidłowe, może nas o tym powiadomić, abyśmy je skorygowali.

 

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu spółki Autorola. W przypadku braku innego żądania zostaną one przekazane w postaci cyfrowej. Do wglądu we własne dane osobowe mogą mieć zastosowanie jeszcze inne zasady, ale powyższa powinna obejmować wszelkie żądane informacje. Kopia danych osobowych zostanie przekazana jak najszybciej, w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania.

 

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, może on ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się ze spółką Autorola.

 

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik jest uprawniony do otrzymania kopii swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie użytkownika spółka Autorola może również przesłać je bezpośrednio do innego podmiotu.

Spółka Autorola jest zobowiązana do przekazania danych osobowych tylko w następujących przypadkach:

 1. dane zostały przekazane spółce Autorola przez użytkownika;
 2. gromadzenie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika albo umowy, której jest on stroną oraz
 3. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (co oznacza brak informacji na papierze).

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych w związku z marketingiem bezpośrednim oraz w przypadku, kiedy jego zdaniem naruszane są jego prawa bądź istnieje zagrożenie dla jego wolności.

Spółka Autorola może kontynuować przetwarzanie danych osobowych użytkownika w każdej z poniższych sytuacji:

 1. Autorola wskaże ważne uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania.

 2. Autorola musi przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia prawnego.

 3. Podstawą prawną przetwarzania nie jest prawnie uzasadniony interes ani nie odbywa się ono w interesie publicznym.

 

Pytania

Ewentualne pytania dotyczące korzystania z plików cookie w naszej witrynie można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.